Scenarier

InfraLIGHTer Awards innovationstävling fokuserar på innovativa gång- och cykelbroar. Inom tävlingen ska deltagare välja ett scenario av de tre olika scenarier som är representativa för typiska gång- och cykelbroar i Sverige. Dessa tre scenarier beskrivs nedan i form av kravspecifikationer. För varje scenario gäller att stödpunkterna, som redan finns, har en bärförmåga som kan antas vara tillräcklig för att inte vara begränsande. Koncepten som tas fram ska följa allmänna kravspecifikationer samt den specifika kravspecifikation som gäller för det valda scenariot:

Förbindelse över järnväg

Förbindelse över vattendrag utanför stadsmiljö

Förbindelse över bilväg i stadsmiljö

Material

Här kan du läsa en kort beskrivning av egenskaperna hos de material som får användas i tävlingen.

Betong

Läs mer

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen på grund av sitt låga pris, enkla formgivning samt goda mekaniska egenskaper. Den höga efterfrågan är främst relaterad till det extraordinära förhållandet mellan prestanda och pris på grund av tillgången på råvaror (aggregat, vatten och cement), men det orsakar samtidigt ett enormt miljöavtryck. Framstegen inom bindemedelskemi, betongteknik, konstruktionsdesign samt tillverkning av betong och betongkonstruktioner har idag medfört ett mycket större utbud av olika cementbaserade material, vilket erbjuder många variationer av betongkvalitet och prestanda som kan minska förbrukningen av andra råvaror. Betongens egenskaper kan förbättras på många sätt, så som med inblandning av fibrer för ökad draghållfasthet och seghet, polymera tillsatser för att förbättra färska egenskaper, hållbarhet och reducerad krympning, samt ersättning av cement med kompletterande cementmaterial (SCM) för att minska betongens koldioxidavtryck. Betong kan också göras lätt genom tillsats av skum eller lättviktsaggregat. Vidare medför införandet av nya icke järnhaltiga material, såsom plaster utan eller med fiberförstärkning (glas, kol, aramid, basalt) som ersättning för eller komplettering till traditionell stålarmering möjligheter att nå lättare och slankare strukturer, en minskad betonganvändning på grund av bättre mekaniska prestanda och tunnare täckskikt med bibehållen eller förbättrad hållbarhet.

Trä

Läs mer

Trä är ett naturligt och förnybart byggnadsmaterial. Det betraktas som en kolsänka och med låg inbyggd energi på grund av den låga mängd energi som behövs för att omvandla trä till konstruktionsmaterial. Tack vare sin relativt låga densitet har trä en mycket hög hållfasthet i förhållande till sin vikt. Detta kan utnyttjas för lätta strukturella lösningar, vilket resulterar i minskad belastning på fundament samt enklare transport och montering av prefabricerade element. Beroende på trätyp kan virket även ha goda hållbarhetsegenskaper. Materialet kan också enkelt formas och modifieras och avfallet kan återvinnas. Barrträ används ofta för träkonstruktioner eftersom det är relativt billigt, lättillgängligt, lättbearbetbart och hälsosammare att arbeta med. Hårda träslag används vanligtvis för utsatta strukturer, där hållbarhet och särskilda estetiska egenskaper, såsom färg eller ådring, krävs. Deltagare i tävlingen InfraLIGHTer Awards kan välja mellan olika trämaterial, inklusive massivt virke och konstruerade träprodukter som limträ, LVL, etc. (EWP-produkter).

Komposit

Läs mer

Material där förstärkande fibrer av olika typer, oftast glasfiber eller kolfiber, blandas i en ”matris” av plast. Efter härdning av matrisen (plasten) i en form bildas både materialet och produkten samtidigt. Hög styvhet, styrka och beständighet i kombination med låg vikt är egenskaper som gör att användningen har ökat kraftigt de senaste årtiondena, bland annat inom energi, fordon, bygg och infrastruktur. FRP kan vara ett idealiskt material för användning i krävande miljöer (t.ex. marina och korrosiva miljöer) tack vare sin beständighet. Rätt kombination av fibrer och plast kan kräva minimalt underhåll och tåla kontakt med kemikalier, vatten eller andra frätande ämnen. Att använda FRP-prefabricering möjliggör effektivare tillverkning, kvalitetssäkring och enklare och snabbare installation, med minimal störning för trafik eller omgivande miljö. I tävlingen kan deltagare välja att använda nya kompositer eller återanvända delar av uttjänta kompositstrukturer i sitt koncept. Typen av matriser eller fiber (organisk eller oorganisk), samt tillverkningsprocess bestäms också av deltagarna.

Stål

Läs mer

Stål är det idag mest använda metalliska konstruktionsmaterialet. Stål avger inga hälsoskadliga ämnen, binder inte fukt, kan ges olika egenskaper och därmed användas i många olika applikationer. Det är ett cirkulärt material, eftersom alla stål kan återvinnas och återanvändas. Pågående forskning, exempelvis Hybritprojektet, utvecklar CO2-neutral framställning av materialet och det första CO2-neutrala stålet har redan levererats till en dumpertillverkare.För att klara den stora variationen av användningsområden finns en mängd olika stålvarianter utvecklade, så kallade stålsorter. De stålsorter som kan användas för denna tävling ska uppfylla krav i Eurocode 3 och EN1090 och vara lämpade för tilltänkta tillverkningsmetoder och applikationen. Om en tävlingsgrupp vill nyttja rejält höghållfasta stål med högre hållfasthet än vad Eurocode 3 tillåter, rekommenderas en kontakt med expertkommittén kopplad till tävlingen eftersom fler stålsorter kommer tas in i en uppdatering av Eurocode 3 och kommittén har kunskap om vilka material som är aktuella för detta. Även dessa “till Eurocode 3 kommande” stålsorter kan alltså användas i tävlingen.

Aluminium

Läs mer

Aluminium är ett lätt och, tack vare sin ytoxid, korrosionståligt material som är energikrävande att framställa men lätt och energieffektivt att återvinna. 75% av allt aluminium som någonsin producerats används fortfarande. Dess specifika vikt är en tredjedel jämfört med stål, men då E-modulen också är en faktor 3 lägre så behöver aluminiumkonstruktioner designas med hänsyn till detta (större utböjning). Förstyvningar kan behövas i större utsträckning, men man kan även arbeta med extruderade profiler där materialet lagts där det gör störst nytta för att öka styvheten i profilen. Olika aluminiumlegeringar används för att förbättra aluminiumets egenskaper för specifika applikationer. De aluminiumlegeringar som kan användas för denna tävling ska uppfylla krav i Eurocode 9 och EN1090 och vara lämpade för tilltänkta tillverkningsmetoder och applikationen.