Jurymedlemmar

Här presenteras våra jurymedlemmar som kommer bedöma bidragen.

 

Tabita Gröndal

Klimatexpert & tf Hållbarhetschef div Transport, Sweco

Pontus Gruhs

Strateg, Trafikverket

Nils Rydén

Chef Forskning och Innovation, samt Docent Teknisk Geologi, Peab, LTH

Lars Redtzer

Chef Branschutveckling, Byggföretagen

Carl- Johan Lindholm

Representant Medlemsprogram Lättvikt, Diab

Camilla Gyllestrand

Liljewall. Ordförande, Leif Blomkvist Forskningsstiftelse

Andreas Fridholm

Produktledare Förbindelsesystem/Fältarbetsmaskiner, FMV

 

Jury och underlag för beslut

Juryn kan marknadsföra tävlingen, men eventuella frågor om tävlingen ställs till InfraSweden. Juryn är opartisk och arbetar enligt fastställda bedömningskriterier som redovisas på infralighterawards.se
De strategiska innovationsprogrammen bedömer om tävlingsbidraget uppfyller uppställda krav och utbetalningsvillkor. I övrigt bedöms tävlingsbidraget av en jury som nominerar ett antal finalister utifrån tävlingskriterierna som beskrivs på tävlingens webbplats. Finalistbidragen bedöms i nästa steg av juryn som sedan utser en vinnare. Juryn har fri prövningsrätt och dess beslut kan ej överklagas.
 

Personuppgifter

Uppgifterna kommer att hanteras för att administrera och utse vinnare i tävlingen och kommer eventuellt att nyttjas i marknadsföringssyften för denna utmaning. Uppgifterna kommer bara att vara registrerade under den tid som behövs för att uppfylla dessa syften. Se i övrigt denna sida om hur vi behandlar personuppgifter.
 
Vi kommer under ansökningstiden att publicera eventuella förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på tävlingens webbsida. Tävlande uppmanas därför att regelbundet kontrollera infralighterawards.se för eventuell ny information.

Sekretess

Tävlingsbidrag som skickas in till de strategiska innovationsprogrammen via infralighterawards.se är allmänna handlingar. Det innebär att InfraSweden kan lämna ut dem till dem som begär det, i den mån uppgifterna inte omfattas av offentlighets- och sekretesslagen. Det gäller även tävlingsbidrag som avslås eller återkallas. Även besluts och beslutsmotiveringar från de strategiska innovationsprogrammen är allmänna handlingar. Det är de strategiska innovationsprogrammen som avgör sekretessfrågan.

Regler och upplysningar

 • Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för svenska organisationsnummer.
 • Deltagare i framtagandet av tävlingens utmaning har inte möjlighet att lämna bidrag, men andra representanter från deras organisation är välkomna.
 • Anmälan till innovationstävlingen sker via formuläret som finns på https://www.infralighterawards.se/
 • Inlämning av tävlingsbidrag, presentationer samt video-pitch av bidragen ska göras på svenska
 • Bidraget ska inte strida mot svensk lag. Arrangörer av tävlingen förbehåller sig rätten att ta bort inlämnade bidrag om tveksamheter föreligger härvidlag.
 • Bidraget ska vara den deltagandes egen idé eller lösning, och inte skada immaterialrätt. I de fall där delar återanvänds ska källa anges och eventuella rättighetsfrågor vara lösta innan inlämning av bidrag till tävlingen.
 • Samtliga deltagare måste vara beredda på interaktion med jury, tävlingens företrädare och andra aktörer som på något sätt bidrar till tävlingen. Inspelning av deltagare kan komma att göras under presentationer och intervjuer.
 • Ingen åldersgräns för att delta, målsman ansvarar för personer under 18 år.
 • Finalister som utses måste kunna delta vid av arrangörer rubricerad prisutdelningsdag. Datum publiceras på tävlingens hemsida.
 • Inlämning av bidraget görs via formulär på tävlingens hemsida senast rubricerat inlämningsdatum. Det är tillåtet att uppdatera redan inlämnat tävlingsbidrag- detta måste dock ske senast rubricerat inlämningsdatum och sluttid.
 • Presentationsmaterial och/eller länk till lösningen kan komma att presenteras publikt.
 • Misstänkt fusk, leder till diskvalificering.
 • Bidrag som inte är fullständiga eller inte uppfyller kraven ovan kommer inte att behandlas i tävlingen.
 • I händelse av konflikt har arrangörerna för tävlingen tolkningsföreträde, när det kommer till tävlingsregler och bedömningskriterier.
 • Arrangörerna för tävlingen förbehåller sig rätten att ändra regler, villkor och bedömningskriterier fram till tävlingens start, samt att göra kompletterande förtydliganden under hela tävlingstiden om så krävs.
 • Medverkan innebär att varje deltagare avsäger sig andra ersättningskrav än eventuell tävlingsvinst.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna.
 • Vinnande bidrag meddelas personligen och offentliggörs sedan på infralighterawards.se samt i arrangörernas övriga kanaler

Rättigheter för tävlande

De idéer, prototyper, tjänster eller annat material som produceras under tävlingen ägs av upphovsmännen själva. InfraSweden och LIGHTer förbehåller sig rätten att beskriva tävlingsbidragen offentligt och presentera dem på infralighterawards.se, i de social medier som är knutna till plattformen samt alla de medverkande myndigheternas och organisationernas webbplatser och andra kommunikations- och marknadsföringskanaler.

Vad innebär det att vinna tävlingen?

Tävlingspriset är uppdelat i två delar:

Den första delen av priset innebär att det vinnande tävlingsbidraget får 100.000 SEK.

Den andra delen av priset innebär att vinnaren även får stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.

Bedömning av ansökan sker av extern part och ett godkännande är en förutsättning för utbetalning av vidare finansiering. Sökande till projektbidraget ska vara en juridisk person med svenskt organisationsnummer.